4 καινουρια κομμάτια από Groteska

4 καινουρια κομμάτια από Groteska:
“Δεν τελείωσε τίποτα” πολύ καλό…!
συνεχίστε παίδες…